Een bruisend Oostende begint bij ieder van ons

Speerpunten Campagne 2018

Het zou wel eens kunnen dat ook na de verkiezingen
door CD&V de verenigingen en ondernemers echt aan bod komen
dat de inspraak van alle burgers niet door sympathie bepaald wordt
dat Oostende een gezinsvriendelijke stad is, zeker voor jonge gezinnen
dat er bruggen worden geslagen tussen de verschillende culturen,
dat de stad bruist van cultuur voor en door zowel toeristen als inwoners
dat veroordelen van kansarmen en minderheden niet gebeurt,
dat Oostende bekend wordt voor zijn sociaal imago,
Het zou wel eens kunnen dat na de verkiezingen
dit vooral door CD&V bepaald wordt.
Het zou wel eens kunnen dat dit ook dankzij jou is!

De weg vooruit naar vrije tijd in een bruisende stad.

 • We streven naar één vrijetijdspas voor Oostende die alle andere combineert (uitpas, entreepas en cultuurpas). Ook de rechtstreekse voordelen voor de jeugd (bv. cinematickets of taxicheques) en andere verminderingen van tarieven (bv. sociaal tarief, sportkans) zijn gekoppeld aan deze ene vrijetijdspas.
 • Iedere Oostendenaar moet minstens één keer per jaar z’n gading vinden in het cultuuraanbod.
 • We zetten in op een renovatie van de bibliotheek, inclusief een uitbreiding van het aantal polyvalente zalen, de heraanleg van het plein en een nieuwe invulling van het lezerscafé. De bibliotheek moet een plek worden van totaalbeleving en ontmoeting.
 • De bibliotheek gaat verder in het digitale verhaal door aankoop van Nederlandstalige e-books.
 • De Grote Post moet een plek worden waar ook jongeren zich thuis voelen, dit kan door jonge mensen mee te betrekken in de programmatie en het beleid van DGP. Een gericht prijzenbeleid, repetitieruimte voor lokale bands, een frisse programmatie en een forum voor fuiven of optredens behoren tot de mogelijkheden.
 • We ijveren voor een verkeersluwe omgeving rond De Grote Post. De Indigo parking voor het gebouw moet verdwijnen en omgevormd worden tot een groene ruimte. Meer fietsrekken zijn daar noodzakelijk. Het ondergronds brengen van het tramtracé tussen de halte aan het Gerechtsgebouw en de halte aan het zwembad zou een grote meerwaarde betekenen voor dit deel van het stadscentrum.
 • We moeten verder inzetten op kunst in open ruimte . We zorgen ervoor dat er een kunstroute komt. Voor de aankoop van deze kunstwerken in de openbare ruimte wordt een kwaliteitskamer opgericht, een groep van enkele onafhankelijke kunstkenners die een advies uitbrengt.
 • De Dominicanenkerk en het klooster in de Christinastraat (in het centrum) zijn dringend aan restauratie toe. De combinatie van het oude klooster en de kerk leent zich uitstekend om verschillende nieuwe componenten in te huisvesten, zoals bijvoorbeeld lokalen voor jeugd- en andere verenigingen, repetitieruimtes, kantoren, commerciële activiteit (boekhandel/horeca), culturele evenementen (tentoonstellingen, optredens) of een cinema à la de Brugse Lumière. Door een overeenkomst met de huidige vzw kan dit site een andere bestemming krijgen .
 • Gezelligheid, sfeer en meer beleving begint bij een aantrekkelijke straat. Uit ervaring weten we dat ook de horecazaken dan snel volgen met creatieve ideeën. We willen dus veel sterker inzetten op de creatie van één uitgaansbuurt, onder meer door nieuwe straataanleg en toffe aankleding van de hele Langestraat (inclusief Madridstraat, Hertstraat en Kadzandstraat).
 • Uitgaansplatform voor alle fuiforganisatoren, café-uitbaters en uitgaanders: een overzicht van wie wat wanneer organiseert (voor de uitgaander) plus een éénmansloket (voor fuiforganisatoren en uitbaters) waar alle aanvragen worden ingediend en persoonlijke begeleiding gebeurt. Dit digitaal platform zal ook vermijden dat er onderling teveel concurrentie ontstaat door planning van events op eenzelfde moment.
 • Vaststelling is dat het uitgaanskwartier wel veilig is maar dat vele uitgaanders bang zijn op weg naar huis. Door ledverlichting met sensoren te plaatsen in de verkeersvrije straten in de buurt van het uitgaanskwartier, kan het onveiligheidsgevoel worden weggenomen.
 • De jeugd heeft nood aan een degelijk uitgeruste evenementenzaal. De bedroevende staat van sommige jeugdlokalen moet aangepakt worden.
 • Een taskforce kan topgastronomie ( sterrenrestaurants) en kandidaat – ondernemers voor trendy restaurants, bars en cafés aantrekken.
 • Er is een grote nood aan lokalen voor verenigingen, dus er moet een beter gebruik komen van de OC’ s waarbij de verenigingen een opbergruimte krijgen om hun materiaal in te stockeren.
 • Het reglement “wijk in beweging” schiet momenteel zijn doel voorbij, het is een verworven recht geworden voor bepaalde initiatieven en moet hervormd worden.
 • De sportverenigingen krijgen vooral voor hun jeugdwerking een mooie financiële steun. Dit moet ook ingevoerd worden voor seniorenverenigingen in samenwerking met de clubs.
 • Het aanbod van sportinfrastructuur is steeds beter. Toch moet er ook een overdekte atletiekinfrastructuur komen.
 • Voor de watersport is het echt noodzakelijk dat er op het sportstrand een betere infrastructuur komt. Het beachhouse dat er nu staat is Oostende onwaardig.
 • De initiatieven van Sport Overdag zijn nuttig. De senioren kunnen aan een zeer goedkoop tarief aan sport doen. De plaatselijke clubs moeten echter meer in het aanbod betrokken worden zodat er een betere doorstroom is naar de reguliere clubwerking. Dit kan resulteren in een stijgend ledenaantal.

     De weg vooruit naar een bruisende stad om in te wonen.

 • We willen een inspanning leveren om alle partners rond wonen samen te voegen om het publiek beter te dienen. Veel premies op lokaal en Vlaams niveau zijn niet of onvoldoende gekend. Er is nood aan een centraal punt voor huurders en verhuurders, toekomstige kopers, verkopers en eigenaars. Een gezamenlijk loket van de dienst wonen van de stad, de sociale HVM, verdere mogelijkheden ook met EOS uitdiepen in kader van zuinig en ecologisch wonen.
 • Een nieuw fenomeen in de zoektocht naar een betaalbare woning is hamsterhuren. Je huurt eerst enkele jaren (maximum 5) een pand. Als je beslist om het aan te kopen dan geeft de bouwmaatschappij het huurgeld in mindering van de verkoopprijs . Dit kan een oplossing zijn voor iedereen die omwille van bepaalde omstandigheden tijdelijk geen vast inkomen heeft. De stad kan hamsterhuren promoten bij de bouwmaatschappijen.
 • Huisjesmelkers moeten actiever opgespoord worden en verplicht worden om hun woning in orde te maken volgens de wettelijke normen. De stad dient samen met de politie en de dienst huisvesting permanent controles uit te voeren op panden waar vermoedelijk meer personen wonen dan ingeschreven in het bevolkingsregister. De eigenaar van het pand waar een overtreding wordt vastgesteld moet strenger bestraft worden. De stad moet een oplossing zoeken bij uitzetting.
 • Bij nieuwe hoogbouwprojecten in de rand van de stad moeten bouwpromotoren een verplichte bijdrage storten in een nieuw op te richten stadsfonds waarmee we de renovatie van de binnenstad met het verouderde patrimonium verder ondersteunen.
 • Er is onvoldoende betaalbaar woningaanbod. De stad moet streven naar een groter aanbod van betaalbare woningen met een gezonde sociale mix, met een aanbod voor minder koopkrachtige gezinnen om een woning te verwerven.
 • Het aanbod van het sociaal verhuurkantoor moet groeien. Dit kan door eigenaars beter bekend te maken met de voordelen van een samenwerking.
 • We ondersteunen projecten zoals kangoeroewoningen en co-housing.
 • De sociale bouwmaatschappijen moeten aangepaste woningen voorzien voor personen met een mentale en fysieke beperking.

 

De weg vooruit naar meer open ruimte en propere buurten.

 • Afvalzakken moeten in ondergrondse containers. Bij elke (her)aanleg van straten of pleinen moeten deze ondergrondse containers voorzien worden. Daarnaast is de inzet van mobiele afhaalpunten 1 keer per week en per wijk nodig voor het ophalen van PMD, GVA, snoeihout en composteringsmateriaal. Onze oudere maar ook de werkende bevolking kan zo dicht bij huis het afval kwijt.
 • Tot de ondergrondse containers gerealiseerd zijn, gaat CD&V voor nachtophaling van huisvuil. Dit zal ook bijdragen tot de oplossing van het meeuwenprobleem.
 • Het gemeentelijk containerpark aan de Opex blijft behouden.
 • Burgers moeten aangemoedigd worden om meer gebruik te maken (schriftelijk of digitaal) van de signaalkaart. Sluikstorten of een defect van openbare verlichting kan bijvoorbeeld hiermee gerapporteerd worden. Maar ook eigen zorgen of grieven kunnen kenbaar gemaakt worden.
 • Zowel de grote winkelstraten als het strand liggen er dikwijls vuil bij. Intensiever reinigen is zeker aangewezen. In het bijzonder tijdens de zomer moeten we inzetten op nachtelijke reiniging van het strand en de winkelstraten.
 • Het Leopoldpark heeft een unieke ligging midden in de stad. Deze oase van rust kent de laatste tijd een te groot aantal evenementen die gans het park inpalmen. Deze organisaties geven soms een grote overlast aan geluid en afval.
 • Op de plaats van het oude zwembad kiest CD&V voor een polyvalente open ruimte, een sport- en ontmoetingsplaats, speelplein en oplucht fitness accommodatie. Verschillende evenementen van het Leopoldpark kunnen voortaan doorgaan op deze vrij gekomen ruimte en zo verlichten we de druk op het Leopoldpark.
 • Een goeie toegankelijkheid en staat van het voetpad voor jong en oud. Obstakels op het voetpad vormen vaak een hindernis. Te been of niet te been, veilige voetpaden voor iedereen! Bij aanleg (of her-aanleg) van straten moet er rekening gehouden worden met een goede toegankelijkheid.

 

De weg vooruit naar veilige en vlotte mobiliteit.

 • Een globaal mobiliteitsplan opstellen met externe verkeersdeskundigen maar ook met lokale experten uit alle bevolkingsgroepen en doelgroepen dringt zich op.
 • Bij grote infrastructuurwerken en mobiliteitsdossiers starten we tijdig een participatietraject op zodat de buurtbewoners betrokken worden in zowel de planning als de besluitvorming (!) van het project.
 • Een aantal voorstellen voor een betere mobiliteit:
  • Het Stationsplein
  • De Torhoutsesteenweg: fileprobleem aanpakken door shoppingsstroken aan te leggen die het doorgaand verkeer splitsten van het shoppingsverkeer
  • Konterdamkaai en Van Glabbekeplein: na het in gebruik nemen van het nieuw politiekantoor, de parkings aan het station, en de ontplooiing van de Oosteroever kan dit voor grote file problematiek zorgen
  • De invoering van een circulatieplan in de binnenstad om het gemotoriseerd verkeer in het centrum te ontmoedigen
  • Een algemene 30 km snelheidsregel voor de binnenstad.
 • CD&V wil bijzondere aandacht geven aan elektrische oplaadpunten. Een actie, samen met de horeca bijvoorbeeld, waar een bezoeker zijn fiets kan opladen kan een win –win zijn. De nodige oplaadpunten voor autovoertuigen moeten gerealiseerd worden.
 • In het centrum moeten meer voetgangerszones en fietsstraten komen. Deze geven maximaal ruimte voor winkelen, ontmoeting en sociaal leven.
 • Als we de fiets gebruiken om ons te verplaatsen, rekenen we op veilige en goed onderhouden fietspaden en voldoende bewaakte fietsstallingen. Bij elke fietsenstalling is de aanwezigheid van een bewakingscamera nodig.
 • Zorgen voor een veilig verkeer van thuis tot aan de schoolpoort kan via schoolfietsroutes voor lagere scholen, maar ook grensoverschrijdend voor middelbare scholen. Een uitgebreid schoolvervoerplan stelt de stad samen met de scholen op. Het invoeren van schoolstraten moet beslist en gedragen worden door de stad en niet door de scholen zelf.
 • De buslijnen moeten herbekeken worden: er zijn onvoldoende lijnen van de ene wijk naar de andere met verschillende overstappen en lange reisduur tot gevolg. Waar nieuwe woonwijken worden gerealiseerd, moet er meteen ook een gebruiksvriendelijke link zijn met het openbaar vervoer (wijk Baanhof, Prins Roselaan, Oosteroever enz…).
 • Waar er doorgaand autoverkeer is, moet dit zoveel mogelijk uit de woonstraten en woonkernen teruggedrongen worden. Digitale parkeerwijzers met vermelding van het aantal vrije plaatsen aan alle invalswegen van onze stad (zoals bijvoorbeeld op het einde van de E40) moeten de bestuurders onmiddellijk naar de verschillende beschikbare parkings loodsen (en niet, zoals het nu is, vlakbij de binnenstad een bord met de beschikbare parkings). Zo kan de eindeloze zoektocht naar een parkeerplaats in het stadcentrum vermeden worden.
 • CD&V opteert voor twee randparkings met een snelle pendel – en fietsverbinding richting stad: één op Oosteroever en één in Raversijde. Een tarief van 5 à 6 euro moet haalbaar zijn, pendelbus inbegrepen. De bestaande gratis parking aan het Maria Hendrikapark en Maritiem Instituut moet zeker ondergronds uitgebreid worden.
 • Het contract met Indigo (parkeren) moet herbekeken worden, de parkeertarieven moeten overal gelijkgetrokken worden met een tarief per minuut.
 • We zetten verder in op autodelen zodat een dure auto aanschaffen niet meer noodzakelijk is en er ook geen garage of parkeerplaats moet voorzien worden.
 • Waar mogelijk moet er meer groen komen in het straatbeeld. Het onderhoud hiervan moet ook gepland worden.
 • Renovatie van het stadhuis dringt zich op. De bestaande parking in de Stockholmstraat kan ondergronds uitgebreid worden en gekoppeld worden aan de eventuele ondergrondse uitbreiding van de parking aan het Maritiem instituut.

 

De weg vooruit naar een zorgzame samenleving

 • Mantelzorg is onmisbaar in de Oostendse samenleving. Samen met de vijf erkende mantelzorgverenigingen maken we werk van een mantelzorgbeleid waarbij we inzetten op ondersteuning door aangepaste begeleiding, vorming en coaching. Ook de respijtzorg (oppashulp, dagopvang, kortverblijf, gastopvang en gezinszorg) zijn factoren die de mantelzorger ondersteunen om zelf even op adem te komen.
 • Een correcte spreiding van woonzorgcentra zorgt ervoor dat ouderen, die de stap zetten naar een rust- en verzorgingstehuis, in hun eigen buurt kunnen blijven. Zo behouden ze hun netwerk van familie, vrienden en kennissen. Zowel in Zandvoorde als in Stene is er nood aan een woonzorgcentrum en assistentiewoningen.
 • Het huidig beleid om kinderarmoede tegen te gaan is versnipperd en mist een visie. CD&V wil dit terug recht trekken door in samenwerking met de bestaande verenigingen en instellingen een nieuw beleid uit te werken.
 • Een nauwere samenwerking tussen de ziekenhuizen AZ Damiaan en Hendrik Serruys biedt meer kansen voor een uitgebreid regionaal aanbod in de zorgzone Oostende-Bredene.
 • We zetten zeker in op digitale dienstverlening. Echter, het verspreiden van gemeentelijke informatie (De Grote Klok, infofolders) en het contacteren van gemeentelijke diensten (telefoon, loket) moet blijvend op klassieke wijze verzekerd worden zodat iedereen mee is.
 • Oostende heeft nood aan permanente nachtopvang voor daklozen. We hebben al het project ‘huize Daniëls’ maar een tweede project is noodzakelijk.
 • Naar raming leeft meer dan 5 % van de Oostendse bevolking in een situatie van onder-bescherming . Deze wordt veroorzaakt door het niet-gebruik van een publiek aanbod van rechten en diensten. Het Sociaal Huis is de aangewezen partner om te starten met dit project naar proactieve dienstverlening. Deze dienstverlening omvat twee sporen. Een eerste is het tijdig informeren in een eenvoudige taal van de potentiële gerechtigden, waarbij er bijzondere aandacht wordt besteed aan kwetsbare groepen. Ten tweede de automatische toekenning van rechten waar mogelijk, met een bijzondere focus op gezinnen met jonge kinderen.
 • De integratie van het OCMW in de gemeente zal niet automatisch op alle vlakken en voor iedereen een drempelverlagend effect hebben. Voor sommigen zal dit stimulerend werken, voor anderen zal het nieuwe onzekerheden en barrières creëren. Bovendien moet vermeden worden dat de beleidsparticipatie van mensen in armoede , die nu onder meer in belangrijke mate via de groepswerkingen van het OCMW verloopt, achteruit zou gaan door de integratie in het keurslijf van de stad . Tot slot mag het beleid rond armoedebestrijding en sociale inclusie niet aan belang inboeten en slechts ”één van de vele thema’s“ op de agenda van de gemeenteraad worden.
 • De integratie gebeurt best via het Sociaal Huis dat met groepsgerichte werkingen een “Zorgbedrijf“ opricht waar vertegenwoordigers van de bevolking, welzijnsschakels, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, C.A.W.’s, samenlevingsopbouw en verenigingen van armen het woord nemen. De persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger moeten terecht kunnen bij een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle informatie over zijn vraag naar ondersteuning. De integratie van het OCMW mag niet leiden tot een afbouw van die werkingen. Deze werkwijze moet leiden tot een eerstelijnszorg om beter dan vandaag de grondrechten van alle inwoners te garanderen.
 • Ook mensen in armoede moeten aan het beleid participeren. Papieren of passieve adviesraden volstaan niet. De sociale begeleiding wordt al te vaak beperkt tot financiële tussenkomsten. De moeilijke weg die deze mensen afleggen ligt bezaaid met familiale problemen, diverse breuken, juridische moeilijkheden, … . De sociale dienst moet hiervoor multidisciplinair kunnen werken.
 • Het sociaal isolement waarmee vele senioren dikwijls geconfronteerd worden, moet een buitengewone aandacht krijgen. De dienstencentra moeten hierin een grotere actieve rol opnemen.
 • Inzake preventieve zorg vertoont Oostende lage cijfers voor de gratis onderzoeken voor borstkanker, dikke darmkanker, baarmoederhalskanker enz… De stad moet deze gratis onderzoeken sterk promoten in samenwerking met de huisartsen en mutualiteiten.
 • Diversiteit, pleidooi voor een transversaal/horizontaal beleid! Net zoals thema’s als gezondheid & armoede is diversiteit een thema dat in alle domeinen van het beleid aandacht verdient. Oostende heeft een dienst samenleven, dat is een goede eerste stap. Deze dienst mag echter niet op een eiland werken maar moet het mandaat krijgen om beleids-beïnvloedend te kunnen werken op vlak van wonen, cultuur, werk en sport. Ook bij de interne processen zoals het aanwervingsbeleid van de stad moet deze dienst inspraak hebben.
 • Een menselijk asielbeleid is een van de centrale doelstellingen van CD&V-Oostende. Als maatschappij die de universele rechten van de mens erkent is het onze plicht om ook erkende vluchtende mensen te beschermen. Omwille van hun zwakkere positie hebben zij bijkomende ondersteuning nodig van de lokale overheid en van hun omgeving. Dit voor betaalbare woningen, toeleiding naar werk via lokale diensteneconomie en vrijwilligerswerk. We pleiten voor advies op maat door aandacht te hebben voor de positie van midden-en hooggeschoolde vluchtelingen. De stad moet de mogelijkheden voor ontmoeting en de leerkansen voor Nederlands versterken.
 • De dienst Samen Divers heeft zijn verdienste al bewezen in het Oostendse welzijnslandschap. Met CD&V willen we er voor zorgen dat de subsidies bestendigd worden voor een langere tijd.
 • De buddywerking van FMDO & Sociaal Huis moet verder gezet worden. De MARO is een waardevolle adviesraad, er kan echter nog meer structureel gewerkt worden aan betere integratie.
 • Het drugsbeleid moet intens verder gevoerd worden in samenwerking met politie, parket, MSOC en alle verenigingen werkzaam in deze sector.

 

 De weg vooruit naar meer inspraak en veiligheid

 • Participatie is meer dan het zesjaarlijks uitbrengen van een stem. CD&V is voor de inspraak van de bevolking en van het verenigingsleven. Wij willen luisteren en in dialoog gaan voor we belangrijke beslissingen nemen.
 • Opstarten van een partij-onafhankelijke burgerraad waarbij de burger vragen, suggesties, positieve en negatieve opmerkingen kan formuleren, projectmatig of in een tijdelijke commissie ad hoc.
 • In eer herstellen van de huidige adviesraden.
 • Aanwerven van participatiecoaches. Dit zijn allemaal vrijwilligers, met zorg verdeeld over verschillende leeftijden en de verschillende wijken, die een traject volgen om de participatie die het gemeentebestuur zo belangrijk vindt in goede banen te leiden. De participatie coaches leren methodes en technieken om te garanderen dat alle inwoners hun stem kunnen laten horen.
 • Een medewerker van de stad werkt een vrijwilligersbeleid uit: toeleiding naar de organisaties, opleiding en vorming, gelijk waarderingsbeleid, etc.
 • In Oostende spelen op het vlak van sociale cohesie en sociale controle de straathoekwerkers, wijkmanagers en gemeenschapswachten een grote en belangrijke rol. Deze werking moet zeker behouden, zelfs uitgebreid worden. CD&V wil daarom per wijk de “Stadsmarinier” introduceren.

            * Een stadsmarinier is een “superambtenaar” die speciale bevoegdheden gedelegeerd
               heeft gekregen van het stadsbestuur.
            * Een stadsmarinier is iemand die zijn wijk door en door kent. Die praat met bewoners 
               en ondernemers. Hij verbindt zijn wijk en weet wat er leeft . Hij praat met
               iedereen van hoog tot laag.
            * Een stadsmarinier is daadkrachtig en zoekt naar oplossingen door de samenwerking
               te bevorderen tussen verschillende partijen en diensten. Hij heeft ook een eigen
               budget ter beschikking dat hij -tijdelijk- kan inzetten in afwachting van structurele
               oplossingen. Geen lijvige beleidsrapporten, maar een echte doener.
            * Een stadsmarinier moet ook snel en urgent kunnen reageren. Hiervoor kan hij
                indien nodig de samenwerking als het ware afdwingen doordat hij een speciaal
                mandaat heeft van het stadsbestuur. Zo nodig kan hij dus dwars over de diensten,
                instellingen, procedures en culturen heen beslissen.
            *  Een stadsmarinier kan dus stevig ingrijpen, maar moet vooral ook duurzame
                verbindingen leggen. Hij zoekt de achterliggende problemen en werkt aan
                structurele oplossingen in zijn wijk. Bewoners moeten uiteindelijk zelf hun
                verantwoordelijkheid opnemen voor een betere leefomgeving. Hen daarin 
                vertrouwen geven en ondersteunen is de taak van de stadsmarinier.

 • CD&V kiest voor een gemeenschapsgerichte politiezorg. De wijkagent is daarbij belangrijk en is de bemiddelaar bij uitstek bij problemen of conflicten in zijn wijk. Hij werkt daarbij samen met de politie en de straathoekwerkers. We pleiten er daarenboven voor dat op regelmatige basis (minstens jaarlijks) een bewonersvergadering per wijk georganiseerd wordt waar dialoog met de wijkagent centraal staat. Dit zal leiden tot een betere wisselwerking tussen de buurt en wijkagent en tot een beter veiligheidsgevoel/beleid.
 • In sommige wijken kan een BIN – Buurtinformatienetwerk het onveiligheidsgevoel zeker verminderen of wegnemen. Uiteraard moet deze vraag vanuit de buurtbewoners komen en binnen de wijk of straat voldoende ondersteund worden. De Stad kan hier echter een stimulerende rol in spelen door periodiek op te roepen tot het indienen van projecten waaruit de beste en de meest gedragen kunnen geselecteerd en ondersteund worden door de Stadsmarinier (ook financieel).

 

De weg vooruit naar een ambitieuze economische pool aan zee

 • Een nieuw handels – en tewerkstellingsbeleid kan enkel in overleg met de sterk onderlegde overlegorganen en partners in de lokale economie zoals daar zijn Unizo, Voka, Gecoro, handelaarsbonden en vakbonden. Deze dienen meer au sérieux genomen te worden en hun expertise binnen het domein dient ten volle benut te worden. Enkel op die manier kan een geloofwaardig ondernemers- en tewerkstellingsbeleid in Oostende uitgetekend te worden. Solo slim kan voor CD&V niet. Er is te weinig overleg met de lokale economische actoren: de Raad voor Lokale Economie moet een werkelijk en voorafgaand verplicht adviesorgaan worden. Het bespreken van reeds uitgevoerde acties of standpunten is niet wat CD&V overleg noemt!
 • Initiatieven als Start to Succes of handels pandenfonds moeten verder ondersteund worden zodat leegstand in het winkelapparaat zoveel mogelijk weggewerkt wordt.
 • De rol van het economisch huis als actief KMO – loket en aantrekker van nieuwe bedrijven moet geëvalueerd worden. Vooral op communicatie moet meer ingezet worden. Naast de inspanningen die gedaan werden voor het bezetten van de industriezones moet ook de lokale handel speerpunt nummer 1 worden/zijn.
 • De aanstelling van een centrummanager en de VZW Centrummanagement was een goede zaak ter promotie van het winkelapparaat in de binnenstad. Een evaluatie dringt zich echter op en er moet gedacht worden aan een uitbreiding van het werkingsgebied.
 • Bij de her-aanleg van wegen wordt nu overlegd met de bewoners. Maar ook voorafgaand overleg met de ondernemers en de ondernemersorganisaties is noodzakelijk. Op die manier kan, gedurende de werken, een vlotte bereikbaarheid en een goede doorgang van vrachtwagen en bussen gegarandeerd worden.
 • Een vlotte busverbinding met onze bedrijventerreinen blijft een pijnpunt, onderhandelingen met de Lijn zijn hiervoor nodig. Ook een stimulans naar de bedrijven toe op vlak van elektrisch wagenpark en stimuleren van gebruik van elektrische fietsen voor de werknemers dient onderzocht.
 • CD&V pleit voor een doorgedreven samenwerking tussen bedrijf, school en VDAB om gepast in te spelen op de behoeftes van de bedrijven. Bijzondere aandacht moet hierbij gegeven worden aan het promoten van een technische opleiding.
 • Kruisbestuiving tussen bedrijven en onderwijs moet meer gestimuleerd worden. De initiatieven Duaal leren en Ondernemende School zijn good practices van hoe het moet: de werkvloer en de schoolopleiding samenbrengen.
 • Oostende moet de Silicon Valley van de kust worden, en onderscheidend zijn  tegenover andere steden en gemeenten. Oostende heeft alle mogelijkheden om een hotspot te worden voor innovatie in technologie en duurzame energie, naar analogie van bijvoorbeeld het Thor Park in Genk dat strategische onderzoekscentra groepeert en kennis en toekomstgerichte tewerkstelling verankert in de stad.
 • Het Ostend Stores Business Park telt al een 30-tal kleinere maar ook grotendeels innovatieve bedrijven en dus moeten we alert zijn dat we nieuwe innovatieve bedrijven ook plaatsen kunnen aanbieden waar zij hun ondernemerschap kunnen waarmaken.
 • De Haven van Oostende moet zich verder blijven onderscheiden van de andere zeehavens door zich te specialiseren en toeleggen op het onderhoud van windmolenparken op zee.
 • De luchthaven kent een jaarlijkse groei ondanks het dalende luchtvracht. Het management moet zich verder toeleggen op passagiersvluchten en nieuwe luchtlijnen vrachtverkeer.
 • De vismijn zal na de sloop en de heropbouw een nieuw elan krijgen met bijkomende tewerkstelling in bedrijven voor visverwerking.
 • CD&V zal de inname landbouwgronden voor niet-landbouwdoeleinden tot het absolute minimum beperken.
 • Het belastingbeleid naar ondernemingen moet beter. Hier pleiten we voor een meer eenvoudige belastingaangifte met meer rechtlijnige procedures en transparante tarieven.
 • De personenbelasting (6,50%) en gemeentelijke opcentiemen moet op hetzelfde niveau blijven.