De voorbije jaren heeft Oostende een ware facelift gekregen. De verloedering is gestopt. Oostende blinkt weer als de zee. Niemand, vriend noch vijand, ontkent dat.

Maar nieuwe tijden zorgen voor nieuwe uitdagingen. De komende jaren moeten we nieuwe stappen zetten. De bakens verplaatsen.

Oostende is een levende stad. Daarom moeten we meer jonge gezinnen aantrekken en hen de mogelijkheid geven om in Oostende te wonen.  De prijs voor woningen is de voorbije tien jaar verdubbeld in Vlaanderen. In Oostende is het niet anders. Daarom moeten we ook hier creatieve oplossingen vinden. Jongere mensen aantrekken, betekent ook dat we een kindvriendelijk beleid moeten voeren waarbij alle kinderen kansen krijgen. Dat zal een extra inspanning van de stedelijke overheid vergen.

Werk is een tweede zorg voor de stad. Het aantal jobs moet omhoog. We hebben ook meer opleidingen nodig die naar werk leiden. Zo krijgen we een jongere en actievere stad, waar het goed is om wonen.

De komende jaren willen we de wijken en het wijkleven belangrijker maken. Oostende moet een stad worden met 8 wijken die bruisen van gemeenschapsleven. En om aangenaam te wonen zijn netheid en veiligheid van het grootste belang.

Een stad verjongen kan niet zonder een aantal grote projecten die het uitzicht van de stad veranderen. En die nieuw leven inblazen. Die projecten moeten het aanzicht van Oostende jonger en actiever maken.

Maar boven alles moeten we de toekomst van de volgende generatie vrijwaren.
Duurzaamheid wordt dus een rode draad door het beleid.

Dit is waar het om gaat : jonge gezinnen aantrekken, meer jobs en meer opleidingen, investeren in kinderen, aangename wijken, een nette en veilige stad, een duurzaam beleid.  Dat zijn de nieuwe bakens die we willen uitzetten.

Koken kost geld, maar geld bepaalt ook wat we koken. Op stedelijk niveau is het de bedoeling dat de netto schuld (de schuld min de reserve) tegen 2014 naar 100 miljoen euro daalt en daarna stabiel blijft. De schuldenlast van AGSO en BGB zal via het activeren van een aantal onrendabele eigendommen (Mediacenter, vroegere Hotelschool, parking onder de zeedijk,…) tegen 2018 weggewerkt worden. Er zal een budgettair comité worden opgericht waar de financiële situatie regelmatig wordt opgevolgd. Maar het financieel evenwicht van de stad Oostende zal in geen geval bereikt worden door belastingverhogingen, niet voor de Oostendenaars noch voor de bedrijven.

750 woningen voor jonge gezinnen

Jonge gezinnen zijn de zuurstof voor een ambitieuze stad. Het is dan ook belangrijk dat jonge Oostendse gezinnen in Oostende kunnen blijven wonen. We hebben meer eengezinswoningen nodig die betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim zijn. Speciale aandacht zal besteed worden aan huisvesting voor mensen met een beperking

Een goed jaar geleden heeft het stadsbestuur het woonplan 2011-2020 goedgekeurd. Dat is onze “bijbel” voor de komende jaren.

De doelstelling van het plan is dat er tegen 2020 drieduizend woningen bijkomen. Van die 3000 nieuwe woningen moeten er 20 procent sociale woningen zijn. Ook moeten er van de 3000 nieuwe woningen één vierde (750 woningen) eengezinswoningen zijn. Zo kunnen er 750 jonge gezinnen in Oostende komen of blijven wonen. In de woonwijken is hoogbouw verboden. Het betaalbaar woonkarakter van deze buurten wordt op die manier bewaard.  Er wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen sociale en private huisvesting. Er worden mogelijkheden gezocht voor de promotie van alternatieve woonvormen (vb. kangoeroewonen)

De stad moet de kankerplekken in onze stad in kaart brengen en in samenwerking met de private partners werk maken van een herwaardering van deze sites.

Een woonbeleid voor gezinnen

In het woonplan voorzien we ook dat er meer en kwaliteitsvolle woningen worden ingehuurd door het sociaal verhuurkantoor. Jonge huurders of kopers zullen een huur- of kooppremie krijgen. Voor energiebesparende investeringen geven we renteloze of goedkope leningen. Voor jonge gezinnen (onder de 30) die een woning kopen en verbouwen zal de stad Oostende gedurende drie jaar de grondbelasting kwijt schelden. De voorwaarde is wel dat die jonge gezinnen er minstens vijf
jaar blijven wonen. Voor jonge alleenstaande ouders worden een twintigtal appartementen gebouwd, waar die gezinnen ook begeleid worden.

Om de prijzen van nieuwe woningen te drukken zal onderzocht worden of een systeem kan worden uitgewerkt waarbij de grond voorlopig door een grondmaatschappij wordt gekocht, die aan de investeerders een jaarlijkse rente garandeert en voor de eigenaars de aankoop van de grond kan uitstellen. Dat moet de toegang tot de woningmarkt voor jonge gezinnen vergemakkelijken. Dit systeem kan op een aantal grote projecten toegepast worden, bijvoorbeeld voor de nieuwbouw aan Stene dorp.

In de lijn van het decreet “wonen in eigen streek” kan voor bepaalde projecten voorzien worden dat een aantal woningen voorbehouden worden voor Oostendse inwoners. De juridische afdwingbaarheid is niet evident, dus kan beter met afspraken gewerkt worden. Hierbij wordt gedacht aan de verkavelingen aan de Duinenkerk en de Stuiverstraat en aan het Oosteroever project.

De erfgoedlijst blijft voor de komende zes jaar stabiel. Over de inhoud en de draagwijdte van de erfgoedlijst zal extra informatie  gegeven worden, zodat de transparantie verhoogt.
Er moet een plan komen voor de aanpak van waardevolle panden zodat deze functioneel kunnen gerenoveerd worden.  

Extra inspanning voor kansen voor kinderen: 1 miljoen euro extra

Veel mensen hebben het over de vergrijzing. Oostende kent dat fenomeen goed. Daarom heeft het Sociaal Huis een seniorenbeleid ontwikkeld dat in heel Vlaanderen als voorbeeld dient. Dat beleid willen we verder zetten met speciale aandacht voor de minder mobiele en zorgbehoevende senioren. Het volledig budget voor de seniorenwerking en voor de dienstencentra zal naar het stadsbestuur overgeheveld worden.

Minder bekend is dat ook het aantal kinderen opnieuw stijgt. Oostende is dus niet alleen aan het vergrijzen, maar ook aan het verjongen. Die jonge mensen zijn de rijkdom van morgen.  Van hen zal het afhangen hoe Oostende er binnen dertig jaar uitziet.  We moeten kinderen alle kansen geven zodat ze al hun talenten kunnen ontplooien. ALLE kinderen, groot of klein, rijk of arm, gezond of met een beperking. Ieder kind heeft talenten en die moeten we alle kansen geven. Oostende moet een eenvoudige maar grote ambitie voor die kinderen koesteren: alle kinderen mee.

Met de nota “Kansen voor kinderen” heeft het stadsbestuur de start gegeven voor dit nieuwe beleid. Het is de bedoeling dat we alle kinderen jonger dan 12 jaar én hun ouders intensief begeleiden.

Wat het onderwijs betreft moet het stadsbestuur zijn rol veranderen in regisseur. Dit betekent dat een verregaande samenwerking, zelfs fusie tussen stads- en gemeenschapsonderwijs moet worden uitgewerkt voor het basisonderwijs. Dat geldt niet voor het deeltijds kunstonderwijs (DKO) dat tot de exclusieve bevoegdheid van de stad blijft behoren. De renovatiewerken van het conservatorium aan zee zullen gefaseerd  verder uitgevoerd worden.

We versterken de inspanningen voor kinderopvang. Geen enkele ouder in Oostende mag tegenover de keuze tussen werk en gezin geplaatst worden. Onder impuls van het stadsbestuur is het aantal beschikbare plaatsen in de kinderopvang de voorbije jaren sterk verhoogd en ook efficiënter gebruikt. Om de Vlaamse norm voor 2020 te halen moeten er 85 opvangplaatsen bij komen. Wij willen dat veel vlugger realiseren. Daartoe zullen we onder andere de zelfstandige kinderopvanginitiatieven extra ondersteunen, een pendelcrèche bepleiten in het station, …. Bovendien willen we ook buitenschoolse kinderopvang mogelijk maken in de dienstencentra. Daartoe zal onderzocht worden of dit mogelijk is, zonder de andere activiteiten te verminderen.

Zoveel mogelijk kinderen zouden van de kinderopvang moeten gebruik kunnen maken. Daar willen we naar streven. Om iedereen gelijke kansen te geven, is dat erg belangrijk. Het gaat niet om een verplichting. Maar het bestuur wil de deelname actief stimuleren. Er wordt ook gestreefd naar het aanbieden van flexibele kinderopvang.

De kinderopvang is maar één voorbeeld om een goed beleid voor kinderen uit te bouwen. Andere onderdelen zijn onderwijs, opvoedingsondersteuning en opvoedingsbegeleiding, sportieve kansen, culturele vorming, specifieke programma’s voor kinderen die wat achterop raken of die juist te snel evolueren, speelruimte voor kinderen die thuis weinig ruimte hebben, … Dat beleid heeft betrekking op ALLE  kinderen. De ambitie moet zijn dat ieder kind op twaalfjarige leeftijd een goeie basis heeft om te slagen in de rest van zijn of haar leven. Het resultaat van de acties van het stadsbestuur moet regelmatig gemeten worden.

In 2012 werd voor het eerst 50 000 euro extra voor dit beleid voorzien. Vanaf 2013 willen we telkens 200 000 euro per jaar extra inzetten, tot we jaarlijks 1 miljoen euro extra hebben voor dit nieuw beleid.  Kinderarmoede zal een belangrijke plaats innemen in dit beleid.  Het zal een beleid zal zijn voor alle kinderen, zodat ze op een gezonde basis hun leven als jong volwassenen kunnen beginnen.

Wijken aan het woord: Oostende voorloper in Vlaanderen.

We zijn er van overtuigd dat de Oostendenaars zich moeten kunnen thuis voelen in hun wijk.  In de wijkwerking werkt iedereen samen, ongeacht rang of stand. Het maakt het leven in een stad veel aangenamer. We hebben nood aan sociale kontakten en moeten ons kunnen thuis voelen in ons gezin, onze buurt, onze vereniging. Daarom willen we de volgende jaren verder gaan in de wijkwerking. Binnen bepaalde wijken kan een sociale kruidenier geïnstalleerd worden, na overleg met de plaatselijke middenstand.

Oostende heeft op het vlak van wijkwerking een traditie. We hebben een hoog aantal buurthuizen. Er zijn drie keer per jaar wijkvergaderingen en talloze bewonersvergaderingen. De wijkraden beslissen nu al over een klein krediet dat naar wijkfeesten gaat. In 2011 hebben we voor het eerst buurtbemiddelaars aangesteld. De dienstencentra zullen zoveel mogelijk complementair zijn aan het bestaande handelsapparaat.

In de volgende legislatuur willen we de wijkbewoners meer beslissingkracht geven.  We denken hier aan het heraanleggen van voetpaden, de inzet van de reinigingsdienst, afspraken over het wijkkantoor van de politie, de organisatie van de wijkfeesten. Over al die zaken willen we de wijkbewoners meer zeggenschap geven. Dit wordt op de wijkraden uitgepraat en er wordt naar een overeenstemming gezocht. Als dat niet lukt moet het schepencollege beslissen, maar beter is dat de buurt het zelf doet. De plaatselijke wijkagent zal ook in de toekomst steeds aanwezig zijn op de wijkraden.

Bovendien moeten wijkbewoners een inbreng kunnen hebben in de gemeentelijke besluitvorming: als tien procent van de bevolking aanwezig is en een bepaald standpunt steunt, moet de gemeenteraad het punt opnieuw bekijken. Het gaat dus om een soort wijkpetitie tegenover de gemeenteraad.

 
Verder gaan met de wijkrenovatie

Bijna twintig jaar geleden werd gestart met de wijkrenovatie. Het Westerkwartier, Zandvoorde en de Vuurtorenwijk kwamen het eerst aan bod. De komende jaren moeten in deze wijken nog enkele straten vernieuwd worden, maar het werk is bijna af. Andere wijken zijn gevolgd: de Conterdam, Sint-Jan en de Meiboom. De komende jaren doen we verder met de wijkrenovatie. Mariakerke, de Belle Epoquewijk, Ravesijde en de Interbellumwijk zijn nu prioritair. De Lijnbaanstraat zal worden heraangelegd als een tuinstraat, de openbare ruimte rond De Grote Post zal worden heraangelegd, gevelbegroeiing en kunstgevels zullen worden gesubsidieerd, de hoek Schipperstraat-Langestraat zal via een PPS gerenoveerd worden. Ook de voetpaden worden niet vergeten, met aandacht voor minder mobiele personen. De Bloemenwijk, tussen de Gistelsesteenweg en de A10 en de Nieuwe Stad zijn de wijken die het eerst aan bod komen. Ook de dienstencentra spelen hun rol. In de Vuurtorenwijk willen we een nieuw centrum bouwen in de Mansveldstraat.

Oostende@work : Oostende centrum van de hernieuwbare energie.

Werkloosheid is een groot probleem in Oostende. Dat is niet nieuw. Sinds de jaren negentig kent Oostende meer dan 3200 werklozen. Eén keer zijn we er in geslaagd dat aantal sterk naar beneden te halen. Dat was in 2007 en 2008 door het jongerenwerkplan.
De crisis die er op volgde heeft lelijk huis gehouden in onze stad. De werkloosheid steeg opnieuw. Maar sinds september 2011 hebben we een nieuw actieplan opgestart: Oostende@work. Die actie levert resultaat op: in mei 2012 waren er weer minder dan 3000 werklozen en sindsdien volgen we de evolutie van de werkloosheid zoals die in het Vlaams Gewest verandert.

De actie Oostende@work is tweevoudig :

1.    Meer jobs aantrekken.

Zowel in het Plassendaleproject als in de Haven komen er traag maar zeker extra jobs bij. In het Plassendaleproject zijn 50 bedrijven actief en werken er 1000 mensen extra. Dat aantal stijgt continu. In de Haven werken nu jaar in jaar uit bijna 900 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds meer dan 10 jaar.

De extra jobs moeten vooral komen uit de sector van de hernieuwbare energie. Oostende moet het Vlaamse centrum van hernieuwbare energie worden. Dat moet lukken. Behalve de hernieuwbare energie vormen de voeding en de bouw de belangrijkste industriële prioriteiten, het toerisme en de zorgsector de prioriteiten voor de dienstensector. Qua zorg wordt gezocht naar een zo groot mogelijk zorgaanbod.
Wat het toerisme betreft zal door de vzw toerisme een nieuwe strategische nota uitgewerkt worden.

De vismijn is gefusioneerd met deze van Zeebrugge. De bouw van een nieuwe vismijn staat op het programma en moet leiden tot een echte toekomst voor duurzame visactiviteit. De vernieuwde site moet kansen bieden voor aanverwante bedrijven en voor een uitbreiding van de voedingsnijverheid. Het stadsbestuur zal actief de verhuis van het VLIZ en het ILVO naar de H. Baelskaai aanmoedigen.

Bij de uitvoering van het project van de Oosteroever moet er voor gezorgd worden dat de bestaande bedrijven maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Vanuit het stadsbestuur zal iedereen uitgenodigd worden en zal er een permanent informatieloket georganiseerd worden.
Wat de luchthaven betreft, is het stadsbestuur geen rechtstreeks actor maar zal het wel de evoluties op de voet volgen en zo nodig proberen bij te sturen met het oog op een maximale tewerkstelling.

2.    Meer opleiding

De tweede soort acties is gericht op opleiding. Extra opleiding is de sleutel naar werk. Er zijn immers in onze regio nog heel wat jobs vrij. Maar de mensen die werkloos zijn hebben niet de juiste opleiding genoten voor die jobs. Dit is een werk van lange adem. Daarom continueren we de inspanningen (onder andere voor de jobmarketeers) die we nu voor Oostende@work leveren, voor de hele legislatuur.  Voor de promotie van Plassendale zullen extra middelen voorzien worden.

Oostende wil de belastingdruk op ondernemingen en middenstand niet verhogen. Wij willen startende ondernemers een duwtje in de rug geven en onderzoeken hoe specifieke en/of tijdelijke belastingverlagingen voor starters kunnen gegeven worden.

Beter onderwijs

Meer jobs en betere opleiding: het begint op school. De komende jaren moet er veel veranderen in het onderwijslandschap van Oostende. De eerste stap werd gezet: het Maritiem Instituut - de vroegere visserijschool - werd grondig vernieuwd. Het aantal leerlingen is verdubbeld.
In september 2012 start een nieuwe opleiding bouw. Het niveau is hoger technisch. Hetzelfde voor wellness. Die opleiding start volgend jaar. De hotelschool krijgt een nieuw gebouw. Er komt een nieuwe technische school in de Maurits Sabbestraat. De Haven en de VDAB bouwen de Off Shore Academy uit.

Oostende : een stad vol leven en evenementen

Oostende wil een actieve stad zijn. De voorbije jaren is hier al veel gebeurd. Steeds meer mensen zeggen: in Oostende is altijd wat te doen. Maar het  kan nog beter. Ieder jaar willen we een grote seizoensopener, om de drie jaar een grote tentoonstelling. De Grote Post moet een bruisend cultureel centrum zijn, met maximale beschikbaarheid voor de plaatselijke verenigingen.

In het algemeen moet er een cultuurbeleid komen met een visie op lange termijn, integraal en kwalitatief. Het stadsbestuur speelt daarbij in de eerste plaats een sturende en coachende rol. Ze moet alle lokale actoren, ook de private, aanmoedigen om samen te werken. Zeker het Kursaal en het CC De Grote Post moeten hun aanbod op elkaar afstemmen.  

De organisatie MuZee-um moet ten volle ondersteund worden en alle kansen krijgen die ze verdient.
 
Sporters moeten aan bod komen met een nieuwe sportzaal, een atletiekhal, een surfzone in zee, een vernieuwd zwembad. Een beachhouse op de Oosteroever, een nieuwe jeugdherberg en een nieuw jeugdcentrum moeten ervoor zorgen dat ook voor jonge mensen Oostende een stad vol leven is.

Oostende blinkt als de zee

De netheid van een stad is een prioritaire taak van het stadsbestuur. Daarom lanceerde het stadsbestuur de actie “Oostende blinkt als de zee”. Maar netheid is geen taak van het stadsbestuur alleen. Ook de inwoners moeten er dagdagelijks bij betrokken worden. Bovendien vergt het discipline van iedereen, om bijvoorbeeld de hondenpoep niet op de stoep te laten, de vuilniszakken niet te vroeg op straat zetten, enz. Oostende zal onderzoeken om waar financieel mogelijk, zinvolle avondophalingen van vuilnis te organiseren. Dit is een element in de strijd tegen de meeuwenoverlast en gaat de verkeersoverlast overdag tegen.

Netheid zal een belangrijk onderdeel worden van de wijkwerking. Het is op de wijkraden dat we extra aandacht gaan geven aan het net en proper houden van het openbaar domein. Iedere wijk zal zijn eigen “veegplan” kunnen vast stellen. In het centrum zal een toilettenplan worden opgesteld, die een combinatie zijn van openbare en toegankelijke privé toiletten.

Netheid vraagt een streng optreden en vraagt ook extra man- en vrouwkracht. Binnen het sociaal huis is een intensief programma bezig om mensen met een leefloon te activeren. Eén van de projecten is het inzetten van deze mensen in de poetsacties. We noemen dat project het “cleanteam”. Sinds goed een jaar zijn er 24 mensen actief in het cleanteam, dat moeten er vijftig worden die ook goed gecoacht worden. Dus 6 mensen per wijk, die iedere dag de wijk proper houden.

In 2012 werden de eerste 20 hondenpoepbuizen geïnstalleerd, ook in de buitenwijken. De komende jaren kunnen we dit aantal sterk verhogen. Als eerste stad in Vlaanderen hebben we dit jaar sprekende vuilnisbakken geïnstalleerd. Als dit experiment lukt, wordt het veralgemeend over heel de stad.

In Vlaanderen wordt druk gezet om de containerparken betalend te maken. Wij denken dat dit een slecht idee is en houden vast aan gratis containerparken.

Een stad waar mensen zich veilig voelen

De veiligheidscijfers van Oostende evolueren positief.. Het aantal autodiefstallen en het aantal woninginbraken is laag. Beide scoren lager dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden en zelfs lager dan het algemeen Vlaams gemiddelde. Het aantal handtasdiefstallen is dan weer hoger. Qua verkeersslachtoffers scoren we het best van alle centrumsteden. Op tien jaar tijd is het aantal slachtoffers met twee derden gedaald.

Maar toch is het duidelijk dat Oostende op het vlak van veiligheid nog beter kan én moet. De druk op het nachtleven is groot, de toestroom van transitillegalen zorgt voor extra problemen. Tijdens het toeristisch seizoen trekt een stad als Oostende ook mensen aan die het minder goed voor hebben met de stad. Het winkelcentrum en het tramverkeer zijn aanlokkelijk voor gauwdieven.

De politie doet in Oostende goed werk, maar we moeten ze maximaal ontlasten van een aantal zaken, zodat ze zich kunnen richten op hun essentiële politietaken. Daarom moeten de administratieve sancties worden uitgebreid. Deze GAS-boetes dienen om gedrag bij te sturen, niet om de stadskas te spijzen. In de toekomst moet ook kleine criminaliteit via een administratieve sanctie afgewerkt worden. Dat betekent dat onder die sancties voortaan ook moeten vallen : het opzettelijk beschadigen van andermans eigendom, nachtlawaai, bedreigingen, slagen en verwondingen, kleine diefstallen,…

Bovendien willen we extra buurtbemiddelaars. Een jaar geleden hebben we de eerste bemiddelaar aangesteld in de wijk rond het McLeodplein. Dat heeft  een positief effect gehad. De buurtbemiddelaar komt tussen in allerlei problemen en vermijdt op die manier dat die problemen blijven etteren. Hij werkt binnen het kader van de politie en heeft wel kontakten met de straathoekwerkers. De buurtbemiddelaar zorgt er ook voor dat de politie niet telkens moet uitrukken. Ieder jaar zal er 1 extra buurtbemiddelaar aangeduid worden.

Als er een vraag is vanuit de wijk, zullen we een BIN oprichten. En er zal op een structurele manier met de politie worden samengewerkt, zoals dat overigens door de federale overheid wordt voorgeschreven. Ook zal de rol van de wijkagent geherwaardeerd worden. Zijn functie is zeker in de probleemwijken cruciaal omdat hij het dichtst staat bij de wijkbewoners.  

Oostende heeft de voorbije jaren op verschillende plaatsen camera’s geplaatst. De eerste evaluatie is positief. Uitbreiding is mogelijk.

Er werden bijkomende politiemensen aangeworven. Door de nieuwe taakverdeling, moet de politie een betere veiligheidssituatie kunnen brengen. En moeten mensen van alle leeftijden die hier wonen of uitgaan, zich veilig kunnen voelen.

In het winkelcentrum zijn gauwdieven een plaag. De komende jaren moeten we daar,samen met de handelaars, extra middelen voor vrij maken.

Met het parket zal worden overlegd om bij drugscriminaliteit sneller op de bal te spelen en dus minder op netwerken te concentreren.

Ook de wijken moeten een veiligheidsplan hebben. Dat plan zal in de wijken worden voorgesteld en moet door de wijkraden worden besproken en goedgekeurd. Zo krijgt iedere wijk de aandacht die ze verdient en kunnen de inwoners mee beslissen.

Omdat de uitgaansbuurt voor Oostende ook van groot economisch en toeristisch belang is, willen wij de rol van de uitgaanscoördinator herwaarderen.

Ook verkeersveiligheid speelt een rol. Een extra rondpunt aan de Rolbaanstraat moet het verkeer makkelijker en veiliger maken aan de Torhoutsesteenweg en in de loop van de legislatuur wordt 20 km extra fietspad aangelegd.
De ontwikkeling van een stadsdistributiecentrum wordt onderzocht.

Ten slotte is het noodzakelijk dat de politie beter behuisd wordt. Een nieuw politiekantoor wordt een zware, maar noodzakelijke investering. Daarnaast zullen we de politiemobilhome als mobiel wijkkantoor voor de uitgaansbuurt inrichten.

Meer aandacht voor diversiteit

In het integratiebeleid van Oostende moet de komende jaren meer aandacht gaan naar diversiteit. Dat moet een beleid zijn dat mensen helpt meespelen in onze samenleving, waarin ze rechten en plichten hebben, waarin ze gerespecteerd worden in hun individuele eigenheid en daartoe de ontplooiingskansen krijgen. Maar alle burgers dienen zich te houden aan de wet en onze democratische waarden en normen te respecteren zoals de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Een stevig sociaal beleid

Het project “Sociaal Huis” moet ervoor zorgen dat alle welzijnorganisaties en –diensten maximaal blijven werken om de krachten te bundelen en schaalvoordelen te creëren.

Bijstand van het Sociaal Huis is een verhaal van rechten en plichten. Het recht van de cliënt op een menswaardig bestaan staat tegenover inspanningen die van hem verwacht worden om zich te integreren in de arbeidsmarkt, een beroepsopleiding te volgen, schulden af te betalen, structurele problemen aan te pakken, enz. Komt de cliënt zijn verplichtingen niet na, dan is een sanctie gepast. Activering moet bij het Sociaal Huis voorop staan.

Het Sociaal Huis moet blijvend werk maken van fraudebestrijding. Werkweigering en domiciliefraude ondermijnen ons sociaal stelsel en laten middelen vloeien naar mensen die er geen recht op hebben. Op die manier komt ons sociaal stelsel onder druk te staan. Daarom moet het Sociaal Huis een sluitend controlesysteem uitbouwen en continu evalueren.

Het Sociaal Huis zet verder in op schuldpreventie, schuldbegeleiding en de aanpak van de armoede bij zelfstandigen.

Het stadsbestuur en het Sociaal Huis zullen bij het provinciebestuur aandringen op de organisatie van een bovenlokaal opvanginitiatief voor daklozen.

 
Een duurzamer beleid

Een duurzaam beleid betekent dat we de stad aan de volgende generatie achter laten in even goede staat als we die aantroffen. Dat we de toekomst niet bezwaren. Liefst zorgen we ervoor dat de volgende generatie een betere stad erft. Vooral op het vlak van het leefmilieu is dat een grote uitdaging.

De komende jaren willen we extra inspanningen leveren. Tegen 2020 willen we 160 duizend ton CO2 minder uitstoten dan in 1990.  Een tweede concreet actieplan wordt voorbereid.
Het stadsrandbos is nu 60 hectare groot. We willen 20 hectare extra aanplanten.

De Oosteroeverduinen zullen we ecologisch beheren. Het globale plan voor de Oosteroever ligt klaar en zal zo vlug mogelijk uitgevoerd worden. Tussen de Torhoutsesteenweg en Stene dorp, komen er extra volkstuintjes en een collectieve tuin. Bij aankoop van nieuwe wagens, zullen we een aantal elektrische wagens en enkel wagens op gas kopen.

Oostende is pionier qua energiebesparingen en het geven van energieleningen. We kregen er verschillende prijzen voor. De komende jaren zullen we extra acties ondernemen, zodat iedereen, ook mensen met een bescheiden inkomen, energie kunnen besparen. Dit betekent dat een extra lening voor passiefhuizen mogelijk wordt en dat leningen voor mensen met een bescheiden inkomen op langere termijn kunnen lopen. Een studie zal worden uitgevoerd naar de haalbaarheid van een warmtenetwerk. In alle geval moet de stad zelf het voorbeeld geven van rationeel energieverbruik.

Dienstbetoon stad en verdere digitalisering en vereenvoudiging

Er moet gewerkt worden aan de verdere digitalisering en de administratieve vereenvoudiging. Oostende wil een voorloper zijn op het stuk van administratieve vereenvoudiging. De mogelijkheden van het digitaal loket moeten verder uitgebouwd worden.

De stad moet in haar communicatiebeleid ook maximaal gebruik maken van moderne communicatiemiddelen zoals website, FB, Twitter, digitale infoborden, …). Er wordt gestreefd naar een volledige zone Free Wifi in Oostende.  

Een bereikbare en verkeersveilige stad

Het verkeersbeleid moet extra aandacht hebben voor voetgangers en fietsers. Voetpaden moeten overal in onze stad voldoende breed zijn en met verlaagde drempels. De stad voert een fietsvriendelijk beleid dat het gebruik van de fiets bevordert en tegelijk de veiligheid voor de fietser verhoogt via goed onderhouden en voldoende verlichte fietspaden. De stad stelt hiertoe een Fietsplan op. De stad maakt ook verder werk van de verkeersveiligheid rondom onze scholen o.a. via verkeersdrempels in de zone 30.

Het fietsplan zal prioritair werk maken van de verbinding van de reeks bestaande fietspaden, de wegen van en naar de school, van en naar het station en naar plaatsen van tewerkstelling.

Om de doorstroming te verbeteren en files te vermijden worden er bijkomende maatregelen genomen. Er komen slimme verkeerslichten en op bepaalde plaatsen worden de verkeerslichten weggehaald, er komen infrastructurele ingrepen zoals de vervanging van klassieke kruispunten door ronde punten, een sterk openbaar vervoer en parkeerplaatsen die vlot bereikbaar zijn via elektronische parkeersignalisatie.

De stad gaat voor een eerlijk parkeersysteem. Parkeerders betalen voor de tijd die men parkeert. De samenwerking van de stad met de private parkeerbeheerder moet grondig geëvalueerd worden. Het sms-parkeren moet verder gepromoot worden.

Er wordt voorts ook een goede regeling uitgewerkt voor het parkeerprobleem van zorgverstrekkers zodat die mensen steeds over de noodzakelijke plaats kunnen beschikken. Dit kan dor invoering van het P+Z-systeem waarbij inwoners de plaats voor hun garage kenbaar maken als beschikbaar voor zorgverstrekkers.

Een aantal hefboomprojecten moeten een extra dynamiek creëren.

Een beter Oostende zal in de komende jaren toch nood hebben aan een aantal
hefboomprojecten die de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad verbeteren.
Die projecten moeten onze ambitie om een jonge en dynamische stad te zijn, kracht bijzetten. Het  zijn grote werken die het uitzicht van de stad veranderen en de leefbaarheid verbeteren.

1.    Kruispunt Torhoutsesteenweg – Elisabethlaan
Op vandaag is dit kruispunt een zwart punt, met verschillende zware ongevallen als gevolg. Bovendien zorgt de verkeersafwikkeling voor extra files. Samen met het Vlaams gewest willen we een tunnel bouwen onder de Torhoutsesteenweg. Er zal daarbij ook aandacht gaan naar de bovengrondse situatie en de bereikbaarheid van de plaatselijke kleinhandel in overleg met de buurtbewoners.  

2.    Van A10 naar de Conterdamlaan
De A10 snijdt de Conterdam in twee. Het zorgt voor geluidsoverlast en voor extra fijn stof. De brug over de autostrade moet sowieso vernieuwd worden. Deze vernieuwing willen we aangrijpen om de brug te slopen en tussen de brug en het Kennedy rondpunt, van de A10 een laan te maken, zoals tussen het Kennedy-rondpunt en het stadhuis nu al het geval is.

3.    Het project Oosteroeverduinen
De voorbije jaren is een globaal plan voor de Oosteroeverduinen uitgewerkt :
het glacis van Fort Napoleon, de Hundius Batterij, een nieuwe locatie voor OSTC, ecologisch beheren van de duinen zelf en nog veel meer. De volgende legislatuur moeten we dat kunnen uitvoeren. En zo krijgen we er een nieuwe toeristische attractiepool bij.

4.    Het groen lint  rond Oostende
Rond de stad willen we een groene zone inrichten van zo’n 30 kilometer lang. Het gaat om een aaneenschakeling van recreatie- en natuurgebieden, volkstuinen, kanalen, een sterrenwacht, fietsassen, een evenementweide, … Een groene long en een tuin voor alle Oostendenaars.

5.    De vernieuwing van het station Oostende
Het station en de stationsomgeving worden  volledig vernieuwd. Ook het station krijgt een tweede jeugd. De werken zullen nog verschillende jaren duren, maar Oostende krijgt een station de Koningin van de Badsteden waardig.

6.    1700 extra parkeerplaatsen in de binnenstad.
We kampen met een tekort aan parkeerplaatsen. Deze plaatsen kunnen er
binnen drie jaar zijn : de helft onder de nieuwe zeedijk tussen het Kursaal en het Zeeheldenplein en de andere helft in het nieuwe parkeergebouw aan het station en de Koninginnelaan. Er zal een openbare aanbesteding worden uitgeschreven voor de exploitatie van de nieuwe parkeerplaatsen.

7.    Een zomeropeningsweekeinde en een maritiem museum
Ieder jaar moet eind juni een zomeropening gevierd worden. Daarbij moet Oostende zijn maritieme troeven extra in de verf zetten. Op de Churchillkaai plannen we niet langer een woonproject, maar een interactief Maritiem Museum. Daar kan iedereen op boeiende wijze met alle facetten van het maritieme leven kennismaken.

8.    Een facelift voor het winkelcentrum
Het is belangrijk Oostende als winkelcentrum te blijven promoten. Daarom
moeten we het winkelcentrum aanpakken : een gedeeltelijke overkapping,
centrummanagers, netheidacties, nieuwe straatattracties, enz. We voeren dit uit samen met de handelaars. Daarnaast zullen we de leegstand aanpakken.
Er moet de komende jaren verder ingespeeld worden op het aantrekkelijker maken van de stad als shopping- en horecastad voor iedereen., omdat horeca en middenstand hier ook één van de grootste werkgevers zijn.

9.    Bouw van een nieuw aquarium
Het aquarium blijft een belangrijke troef. De pogingen om een nieuw aquarium te bouwen op de zeedijk zijn niet gelukt. Dus wordt er nu gekozen voor een nieuwbouw op dezelfde plaats als waar het Aquarium nu staat.

10.    Een gids voor de parkings
Bezoekers van Oostende moeten bij het binnenkomen van de stad weten welke parking nog beschikbaar is. Dat kan met digitale borden die de laatste stand van zaken aangeven. En op smartphones kan een app de weg wijzen.

11. De Koninklijke Stallingen zullen gerenoveerd worden en als sportcentrum gebruikt worden. Ook de geklasseerde watertoren wordt gerestaureerd en zal als klimzaal dienst doen. De Koninklijke Gaanderijen worden aangepakt.

    
 
12. De bouw van een crematorium
Na de opmaak van het RUP ter zake, zal een crematorium worden gebouwd in de Grintweg.

     13. Het Kennedyrondpunt kan als wisselend kunstproject worden ingericht.

Van al de projecten zal een projectfiche worden opgesteld en on line bijgewerkt worden. Zo kan de bevolking de evolutie van deze projecten volgen.

Binnen de coalitie zal er om de drie maanden een globaal coalitieoverleg worden gehouden, waar de uitvoering van het coalitieakkoord wordt geëvalueerd.
 
Bevoegdheden

Pakket VLD

Bevolking, Burgerlijke stand, Huwelijken, Ceremonie, PWA, Kermissen en Markten, Administratieve Vereenvoudiging, Digitalisering, ICT Oostende@internet, Onderhoud stadsgebouwen, Ruimtelijke ordening, Stedenbouw, Bouwvergunningen, AGSO, Monumentenzorg, P.P.S.,Openbare nutsvoorzieningen. Eerste schepen.

Pakket CDV

Cultuur, incl. de Grote Post, Bibliotheek, Financiën, Juridische zaken, Verzekeringen, Coördinatie stedenfonds, landbouw, Erediensten.

Pakket SPA

Burgemeester, Politie en brandweer, Havens, Parkeren en verkeer, Openbare werken, Wijkfeesten, Wijkraden, Groen, Communicatie, Straathoekwerk, Alternatieve strafmaatregelen, Buurtbemiddelaars, BGB, Aankoop, verkoop en verhuring van stadseigendommen, Personeel, Stadsreiniging, Toerisme, Middenstand, Werk, Gebruik Openbaar domein, Stadswachten, EKO, Leefmilieu, Compostering, Vlarem, Reddingsdienst, Internationale samenwerking, Duurzame ontwikkeling, Dierenwelzijn, Volksgezondheid, Energie, Kansen voor kinderen, Kinderopvang en kinderdagverblijven, Onderwijs, Crisisnetwerk en kortopvang, Opvoedingsondersteuning, Kinderarmoede, Gelijke kansen, Overleg stad OCMW,Drugs, MSOC,  Huisvesting, Stadsvernieuwing, AGSO Openbaar Domein en Oosteroever, Sport, Voorzitter Sociaal Huis, Seniorenbeleid, dienstencentra, Stedelijke werkhuizen, Vrijwilligers opbouwwerk, Jeugd, Duin en zee.