De weg vooruit naar een zorgzame samenleving

 • Mantelzorg is onmisbaar in de Oostendse samenleving. Samen met de vijf erkende mantelzorgverenigingen maken we werk van een mantelzorgbeleid waarbij we inzetten op ondersteuning door aangepaste begeleiding, vorming en coaching. Ook de respijtzorg (oppashulp, dagopvang, kortverblijf, gastopvang en gezinszorg) zijn factoren die de mantelzorger ondersteunen om zelf even op adem te komen.
 • Een correcte spreiding van woonzorgcentra zorgt ervoor dat ouderen, die de stap zetten naar een rust- en verzorgingstehuis, in hun eigen buurt kunnen blijven. Zo behouden ze hun netwerk van familie, vrienden en kennissen. Zowel in Zandvoorde als in Stene is er nood aan een woonzorgcentrum en assistentiewoningen.
 • Het huidig beleid om kinderarmoede tegen te gaan is versnipperd en mist een visie. CD&V wil dit terug recht trekken door in samenwerking met de bestaande verenigingen en instellingen een nieuw beleid uit te werken.
 • Een nauwere samenwerking tussen de ziekenhuizen AZ Damiaan en Hendrik Serruys biedt meer kansen voor een uitgebreid regionaal aanbod in de zorgzone Oostende-Bredene.
 • We zetten zeker in op digitale dienstverlening. Echter, het verspreiden van gemeentelijke informatie (De Grote Klok, infofolders) en het contacteren van gemeentelijke diensten (telefoon, loket) moet blijvend op klassieke wijze verzekerd worden zodat iedereen mee is.
 • Oostende heeft nood aan permanente nachtopvang voor daklozen. We hebben al het project ‘huize Daniëls’ maar een tweede project is noodzakelijk.
 • Naar raming leeft meer dan 5 % van de Oostendse bevolking in een situatie van onder-bescherming . Deze wordt veroorzaakt door het niet-gebruik van een publiek aanbod van rechten en diensten. Het Sociaal Huis is de aangewezen partner om te starten met dit project naar proactieve dienstverlening. Deze dienstverlening omvat twee sporen. Een eerste is het tijdig informeren in een eenvoudige taal van de potentiële gerechtigden, waarbij er bijzondere aandacht wordt besteed aan kwetsbare groepen. Ten tweede de automatische toekenning van rechten waar mogelijk, met een bijzondere focus op gezinnen met jonge kinderen.
 • De integratie van het OCMW in de gemeente zal niet automatisch op alle vlakken en voor iedereen een drempelverlagend effect hebben. Voor sommigen zal dit stimulerend werken, voor anderen zal het nieuwe onzekerheden en barrières creëren. Bovendien moet vermeden worden dat de beleidsparticipatie van mensen in armoede , die nu onder meer in belangrijke mate via de groepswerkingen van het OCMW verloopt, achteruit zou gaan door de integratie in het keurslijf van de stad . Tot slot mag het beleid rond armoedebestrijding en sociale inclusie niet aan belang inboeten en slechts ”één van de vele thema’s“ op de agenda van de gemeenteraad worden.
 • De integratie gebeurt best via het Sociaal Huis dat met groepsgerichte werkingen een “Zorgbedrijf“ opricht waar vertegenwoordigers van de bevolking, welzijnsschakels, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, C.A.W.’s, samenlevingsopbouw en verenigingen van armen het woord nemen. De persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger moeten terecht kunnen bij een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle informatie over zijn vraag naar ondersteuning. De integratie van het OCMW mag niet leiden tot een afbouw van die werkingen. Deze werkwijze moet leiden tot een eerstelijnszorg om beter dan vandaag de grondrechten van alle inwoners te garanderen.
 • Ook mensen in armoede moeten aan het beleid participeren. Papieren of passieve adviesraden volstaan niet. De sociale begeleiding wordt al te vaak beperkt tot financiële tussenkomsten. De moeilijke weg die deze mensen afleggen ligt bezaaid met familiale problemen, diverse breuken, juridische moeilijkheden, … . De sociale dienst moet hiervoor multidisciplinair kunnen werken.
 • Het sociaal isolement waarmee vele senioren dikwijls geconfronteerd worden, moet een buitengewone aandacht krijgen. De dienstencentra moeten hierin een grotere actieve rol opnemen.
 • Inzake preventieve zorg vertoont Oostende lage cijfers voor de gratis onderzoeken voor borstkanker, dikke darmkanker, baarmoederhalskanker enz… De stad moet deze gratis onderzoeken sterk promoten in samenwerking met de huisartsen en mutualiteiten.
 • Diversiteit, pleidooi voor een transversaal/horizontaal beleid! Net zoals thema’s als gezondheid & armoede is diversiteit een thema dat in alle domeinen van het beleid aandacht verdient. Oostende heeft een dienst samenleven, dat is een goede eerste stap. Deze dienst mag echter niet op een eiland werken maar moet het mandaat krijgen om beleids-beïnvloedend te kunnen werken op vlak van wonen, cultuur, werk en sport. Ook bij de interne processen zoals het aanwervingsbeleid van de stad moet deze dienst inspraak hebben.
 • Een menselijk asielbeleid is een van de centrale doelstellingen van CD&V-Oostende. Als maatschappij die de universele rechten van de mens erkent is het onze plicht om ook erkende vluchtende mensen te beschermen. Omwille van hun zwakkere positie hebben zij bijkomende ondersteuning nodig van de lokale overheid en van hun omgeving. Dit voor betaalbare woningen, toeleiding naar werk via lokale diensteneconomie en vrijwilligerswerk. We pleiten voor advies op maat door aandacht te hebben voor de positie van midden-en hooggeschoolde vluchtelingen. De stad moet de mogelijkheden voor ontmoeting en de leerkansen voor Nederlands versterken.
 • De dienst Samen Divers heeft zijn verdienste al bewezen in het Oostendse welzijnslandschap. Met CD&V willen we er voor zorgen dat de subsidies bestendigd worden voor een langere tijd.
 • De buddywerking van FMDO & Sociaal Huis moet verder gezet worden. De MARO is een waardevolle adviesraad, er kan echter nog meer structureel gewerkt worden aan betere integratie.
 • Het drugsbeleid moet intens verder gevoerd worden in samenwerking met politie, parket, MSOC en alle verenigingen werkzaam in deze sector.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.