CD&V trekt in oktober 2012 naar de gemeente- & provincieraadsverkiezingen met de slogan : {Iedereen inbegrepen}.

Jong en oud, man en vrouw, winkelier en landbouwer, arbeider en bediende, eigenaar en huurder, gezinnen met en zonder kinderen,  alleenstaanden, rijk en arm, loontrekkende en zelfstandige, … als we zeggen {iedereen inbegrepen} dan bedoelen we ook {iedereen inbegrepen}.  

Overleg, luisterbereidheid, gedeelde waarden en respect voor het vrij initiatief vormen de basis van CD&V.

{Vrijheid inbegrepen}

Kansen krijgen, kansen nemen.  Daar draait het om.  

Mensen hebben het recht om hun leven zelf, samen met anderen uit te bouwen.  Mensen maken in alle vrijheid, in respect voor anderen, keuzes.  Het is aan het beleid om hen die kansen te verzekeren en hen daarin te versterken.

{Verantwoordelijkheid inbegrepen}

Wie kansen krijgt moet deze ook nemen.  Samen verantwoordelijk voor de samenleving.  Ieder naar zijn mogelijkheden. Verantwoordelijkheid inbegrepen steunt ook op het principe van  wederkerigheid. De kansen die de samenleving aanreikt oppakken.  Een verhaal van rechten en plichten. 

Waarden gedreven

We willen als partij een inhoudelijk verhaal vertellen, waarbij de vier basiswaarden van CD&V - versterken, verbinden, verzorgen en vooruitzien - centraal staan :

 {Versterken}

Een economisch gezonde stad:

- Het Economisch Huis moet zich beperken tot zijn kerntaak en performanter ageren.    

 - Er moet ook een langetermijnvisie ontwikkeld worden.

- Ruimte geven aan en begeleiden van bedrijven om te ondernemen, in alle aspecten.

- Geen concurrentie door de stedelijke overheid (stad , OCMW en aanverwante diensten) met de plaatselijke handel.

 - Controle op nachtwinkels en een strikt vergunningsbeleid.

- De creatieve economie ondersteunen: ambachten, beeldende sectoren, muziek, reclame, de ICT-wereld, ….

- De nog bestaande landbouw respectvol en toekomstgericht behandelen.

- Overleg en inspraak voorafgaandelijk aan beleidsbeslissingen in de Raad Lokale Economie.

- Uitbouw van de luchthaven, onder meer voor een groter aantal passagiersvluchten. 

- De nieuwe vismijn en aanverwante bedrijven moeten een nieuwe tewerkstellingspool vormen, onder meer voor laaggeschoolden .

- Gelet op de dalende trafiek in de haven, en ondanks de inspanningen om activiteit aan te trekken voor de  windenergie en
  het onderzoek op zee, moet voor de haven een visie ontwikkeld worden op lange termijn.

- Toerisme is belangrijk voor de werkgelegenheid in Oostende. Congres- en seminariefaciliteiten moeten geoptimaliseerd en
  uitgebreid worden. Aandacht voor het toeristische onthaal in het station, de luchthaven en op de Oosteroever.
  Domein Walraversijde en de site Oosteroever blijven dynamiseren en opwaarderen.

Een dynamisch ouderenbeleid:

- Goede toegankelijkheid van gebouwen voor senioren en personen met een beperking.
- Volwaardige erkenning van de seniorenverenigingen als vertegenwoordigers van hun leden.
- Aanstellen van een volwaardige schepen bevoegd voor seniorenbeleid.
- Werkbare afspraken tussen het Sociaal Huis en de diensten- en ontmoetingscentra enerzijds en de seniorenverenigingen
  anderzijds, voor een complementaire werking en geen onderlinge concurrentie.

Een ondersteunend jeugdbeleid:

- Samenwerking tussen bedrijven en onderwijs.
- Aanpak van de nog steeds hoge werkloosheid bij laaggeschoolde jongeren.
- Een hip café in de jeugdherberg als ontmoetingsplaats voor jongeren van alle nationaliteiten.

Veiligheid verzekeren:

- Een alert en kordaat veiligheidsbeleid dat ook ontradend en preventief werkt.
- Een versterkte wijkpolitie als eerste aanspreekpunt.
- Een grondige aanpak van de drugsproblematiek in samenwerking met alle actoren:
  dokters,ziekenhuizen, politie, straathoekwerkers, ...
- Voldoende aandacht voor de kleine criminaliteit en allerlei vormen van overlast die als erg hinderlijk worden ervaren
  (sluikstorten, lawaaihinder, beschadigingen, …).
- De ruimtelijke ordening draagt ook bij tot het veiligheidsgevoel met een adequate inrichting en verlichting van pleintjes,
  straten, voet- en fietspaden, haltes van openbaar vervoer, …

Een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod:

Het nieuwe cultuurcentrum ‘De Grote Post’ is er voor de Oostendse socio-culturele verenigingen. Via inspraak en overleg wordt een bruisend en laagdrempelig aanbod op maat van de Oostendenaar gerealiseerd.
De programmaties van ‘De Grote Post’ en het ‘Kursaal’ moeten elkaar aanvullen.

{Verbinden en ontmoeten}  

In een stad wonen schept een band en kansen tot ontmoeting

Voldoende betaalbare huisvesting:
- Meer betaalbare en kwaliteitsvolle koop- en huurwoningen voor jonge gezinnen. Tijdelijke vermindering van de
  onroerende voorheffing bij bouw of aankoop en huursubsidies trekken jonge gezinnen aan.
- Het sociaal wonen via de huisvestingsmaatschappijen blijvend stimuleren. Zij kunnen ook een rol spelen bij het aanbieden
  van kangoeroewoningen en serviceflats en bij de opwaardering van het stadscentrum.
- Meer steun aan het sociaal verhuurkantoor voor een groter aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen.
- Herwaardering van de binnenstad door het wonen boven winkels te bevorderen.
  
Lokale kinderopvang en onderwijs:
- Er is nood aan bijkomende kinderopvang. Er moet ook voldoende aandacht zijn voor flexibele en occasionele kinderopvang
  voor onvoorziene momenten (zieke kinderen, …). Openingsuren moeten op maat zijn van werkende ouders.
- Onderwijs organiseren is geen noodzakelijke opdracht van de stad. De stad stelt beter de middelen ter beschikking in functie
  van ondersteuning van scholen (verkeersveiligheid in de buurt van scholen, vervoer van/naar zwembad, …).

Ondersteuning van verenigingen:
- De vele verenigingen die onze stad rijk is, vormen dé ontmoetingsplaats voor de Oostendenaar. Een grote groep vrijwilligers
  zorgt voor de dynamiek van al deze verenigingen. Zij verdienen dan ook de volle steun van de stad.
- CD&V pleit voor een eerlijke en transparante verdeling van de subsidies voor de wijken.

Eenzaamheid aanpakken:
- Ondersteunen van projecten tegen vereenzaming door de participatie aan het verenigingsleven te stimuleren.
  Bestaande projecten ter bestrijding van eenzaamheid steunen en niet beconcurreren.

Inburgering bespoedigen:
- De inburgering van  vreemde inwoners bespoedigen door het aanleren van onze taal, onze maatschappelijke rechten en plichten
  en onze cultuur. Een strikt woonbeleid is een eerste stap in een humaan en correct asielbeleid.
- Interculturele samenwerking stimuleren en ondersteunen. Adviesorganen zijn volwaardige partners in het beleid. Misbruiken
  worden verder streng aangepakt (schijnhuwelijken, …).

Goede ruimtelijke ordening maakt ontmoetingen mogelijk:
- De stad heeft met de ruimtelijke ordening de mogelijkheid om voor haar inwoners ontmoetingsplaatsen te creëren (door de
  aanleg van parkjes, pleintjes, …  voorzien van rustbanken en groen).

Overleg optimaliseren:
- In vele beleidsdomeinen spelen verenigingen, vrijwilligers en inwoners van de stad een belangrijke rol. Het bestuur moet
  de inspanningen van zoveel mensen maximaal waarderen, ook bij het nemen van belangrijke beslissingen.
- De relatie tussen de Cultuurraad en het stadsbestuur ligt onder het vriespunt. CD&V wenst een grondige hervorming van
  de Cultuurraad met inspraak van burgers en socio-culturele verenigingen.
- Alle adviesraden en overlegorganen moeten tijdig en ten volle hun rol kunnen vervullen. De uitgebrachte adviezen moeten door
  het bestuur ernstig onderzocht worden vooraleer er een beslissing wordt genomen.

{Verzorgen}

De stad moet kwetsbare mensen die zorg en bescherming nodig hebben, kansen geven om mee te kunnen delen in welvaart en welzijn.
Kinderen hebben recht op opvoeding, bescherming, zorg en participatie. Ouderen en personen met een beperking moeten omringd en verzorgd kunnen worden, professioneel maar ook door eigen kring.
CD&V wil dat het stadsbestuur, in overleg met alle betrokken actoren, private initiatieven in de zorg ondersteunt en waar nodig zelf initiatieven neemt.
Op het vlak van gezondheidszorg ijveren wij voor een maximaal zorgaanbod in onze stad.

Aandacht voor jonge mensen die zorg nodig hebben:

- Waar het privé-initiatief ontbreekt, moet de stad het voortouw nemen om in opvang en/of begeleiding te voorzien, zeker ook
  voor zorgbehoevende kinderen.
- In het onderwijs genieten zowel sterke als ‘zwakkere’ kinderen blijvend onze volle aandacht.

Een sociaal beleid op maat van de zorgbehoevende:

- Het OCMW moet zich toespitsen op zijn kerntaak : iedereen de mogelijkheid bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan
  de menselijke waardigheid. De financiële middelen van het OCMW moeten uitsluitend daarvoor gebruikt worden.
- Er moet een maximale toegankelijkheid zijn van de dienstverlening voor elke Oostendenaar.
- Extra aandacht voor schuldbemiddeling en vooral voor schuldpreventie. Wachtlijsten wegwerken, zo nodig met de inzet
  van meer personeel.
- Een menselijk beleid inzake daklozen. Een structurele oplossing voor winteropvang en toegang tot medische zorg.
- CD&V pleit voor een betere ondersteuning van alle mantelzorgers (ook familie, buren, …) die een zorgbehoevende bijstaan.
  Wij pleiten voor een versoepeling van de voorwaarden voor de thuiszorgpremie en een subsidie voor de thuisoppasdiensten
  actief in Oostende.

Lokale initiatieven in de zorg ondersteunen:

- Vandaag zijn al vele lokale verenigingen actief met sociaal beleid en in sociaal werk. De stad en/of het OCMW moeten
  deze initiatieven niet overnemen, beter is het de organisaties en de vrijwilligers in hun actuele engagement te ondersteunen.

Lokaal woonzorgbeleid:

- De programmatie van woonzorgvoorzieningen krijgt al onze aandacht.  Ook in andere beleidsdomeinen,
  zoals ruimtelijke ordening, moet Oostende het woonzorgbeleid ondersteunen.

Ouderenzorg:

- Veel ouderen zijn nog dynamisch. We houden ook rekening met hen die zorg nodig hebben.
  Dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf ( time-outvoorzieningen) spelen een sleutelrol  om mantelzorgers
  een adempauze  te geven . Deze zorgvorm moet toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar zijn.

                   
{Vooruitzien}

Investeren in onze toekomst – kinderen en jongeren:

- Voldoende betaalbare kinderopvang verzekert niet enkel opvang voor kinderen,
  maar biedt ouders ook de mogelijkheid om gezin, zorg en werk beter te combineren en zich verder te ontplooien. 
- De stad biedt ondersteuning  aan ouders met probleemkinderen en/of aan kwetsbare gezinnen.

Een goede ruimtelijke ordening:

De ruimte in Oostende is een schaars goed. We moeten er in het belang van de toekomst zuinig mee omspringen.
We zorgen voor een goede indeling van deze schaarse ruimte om volgende functies te verzoenen: (betaalbaar) wonen, werken, ondernemen, verzorgen, zich ontspannen en verplaatsen , zowel vandaag als in de toekomst.

Een ambitieus maar realistisch mobiliteitsbeleid:

- Het mobiliteitsplan voor Oostende wordt aangepast aan de gewijzigde verkeersdichtheid. De werkzaamheden aan
  de grote verkeersassen (Torhoutsesteenweg, Dr. E. Moreauxlaan, … ) worden verdergezet en de omgeving van
  het Van Glabbekeplein zal eventueel aangepast worden aan de gewijzigde situatie na de opening van het nieuwe ziekenhuis
  en in het kader van een vlot verkeer van en naar de Oosteroever.
- De binnenstad moet verkeersluw worden. Digitale parkeerwijzers moeten de verschillende parkings aanduiden met vermelding
  van het aantal vrije plaatsen. Zo kan de eindeloze zoektocht naar een parkeerplaats in het stadcentrum vermeden worden.
  Meer randparkings met een snelle verbinding naar de binnenstad en het strand garanderen de leefbaarheid van Oostende.
- De invoering van verkeerslussen in de binnenstad moet onderzocht worden.
- De verdere aanleg van fietspaden en -routes (van en naar school of werk , maar ook in het kader van recreatie) garandeert
  een grotere verkeersveiligheid.

Parkeren in Oostende:

- We blijven ijveren voor een goed uitgeruste plaats voor mobilhomes.
- De kostprijs van het parkeren moet herzien worden. In Mariakerke moet meer gratis parkeren ingevoerd worden.
  Met de parkinguitbaters moet afgesproken worden om het tarief variabel te maken naargelang de zone en het tijdstip.
  Een speciaal avondtarief zou voor de culturele sector en de horeca zeker welkom zijn .
- Aan de hotels worden parkeerplaatsen voorzien voor het  uit- en inladen van de bagage van hotelgasten.

Een duurzaam patrimoniumbeleid:

- Het patrimonium van de stad is omvangrijk. Het behelst zowel de gemeentelijke wegen ,fiets- en voetpaden,
  alsook allerlei gebouwen.
  Weinig of slechte investeringen in dit patrimonium kunnen  tijdelijk een meevaller betekenen voor het gemeentelijke budget,
  maar zijn op lange termijn nefast.
- Wij koesteren ons patrimonium en streven naar het behoud van elk gebouw dat een meerwaarde heeft voor onze stad.

Aandacht voor natuur en milieu:

- In samenspraak met de vele vrijwilligers die actief zijn binnen natuur- en milieubehoud, werkt het stadsbestuur
  een duurzaam beleid uit dat ook sensibiliserend werkt voor de inwoners.
- De verdere uitbreiding van het stadsrandbos met aankoop van stukken landbouwgrond gebeurt in samenspraak met de landbouwers.

Financiën en belastingen:

- Een belastingverhoging is bij CD&V Oostende niet aan de orde, niet voor particulieren maar ook niet voor bedrijven.
- Voor bedrijven wensen wij te streven naar een harmonisatie van de verschillende heffingen.

Een dienstvaardige stad:

- Voor CD&V is de dienstverlening door de stad erg belangrijk.
  Onder andere via inspraak van de inwoners kan die verder geoptimaliseerd worden.
- Samenwerking met de ons omliggende gemeenten en steden is voor CD&V een optie in de mate dat hierdoor de dienstverlening  voor de Oostendenaar nog beter wordt.